• سئوی بین الملل (بهینه سازی سایت در مناطق جغرافیایی مختلف)

  • تجربه کاربری متفاوت و خاص برای کاربران مناطق/ زبان های مختلف

  • ایجاد،بررسی و نگهداری از مطالب با هدف برای کاربران مناطق/ زبان های مختلف

  • پشتیبانی از مشتریان در یک منطقه/زبان جدید